Na temelju Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10; u daljnjem tekstu: Pravilnik), HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Karlovac, Dubovac 22, OIB 26057862389, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Dva Laška kupi i nagrade pokupi!“

KLASA: UP/I-460-02/20-01/345
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 20. kolovoza 2020.

Članak 1.

Priređivač i mjesto održavanja

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Dva Laška kupi i nagrade pokupi!“ (u daljnjem tekstu: Nagradna igra) je HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., Karlovac, Dubovac 22, OIB 26057862389 (u daljnjem tekstu: Priređivač). Tehničku podršku u provedbi nagradne igre Priređivaču pruža društvo New Level d.o.o., Zagreb, Badalićeva 31, OIB 99200431992 (u daljnjem tekstu: Partner).

Članak 2.

Svrha Nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u cilju promocije proizvoda Priređivača u svim objektima društva BOSO d.o.o., Vinkovci, Hansa Dietricha Genschera 22/B, OIB 91958721295 na području Republike Hrvatske (dalje u tekstu: BOSO prodavaonica/e ili BOSO d.o.o.).

Članak 3.

Trajanje Nagradne igre

Nagradna igra traje od 3. rujna 2020. do 8. listopada 2020. i provodi se u 5 krugova, kako je definirano u čl. 7.

Članak 4.

Nagradni fond

(1) Nagradni fond sastoji se od:

 • a) 5 x glavna nagrada: 1 x SET koji uključuje: tronožac s lancem za kotliće, set emajliranih kotlića (3 kom 10/13/16L), peka fi 40 cm s podizačem, rašlje za ribu, pivski stol i klupe 200x80cm

vrijednost jednog seta: 2.466,00 kn

vrijednost 5 setova – 12.330,00 kn

 • b) 25 x nagrada 1x SET koji uključuje pivski stol i klupe 200x80cm

vrijednost jednog seta: 750,00 kn

vrijednost 25 setova: 18,750,00 kn

 • c) 25 x nagrada 1x set tronožac s lancem za kotliće + emajlirani kotlići 10,13 i 16 lit (tri kom u setu)

vrijednost jednog seta 728,00 kn

vrijednost 25 setova: 18.200,00 kn

 • d) 25 x nagrada 1x peka fi 40 cm s podizačem

vrijednost jedne peke 498,00 kn

vrijednost 25 peka: 12.450,00 kn

 • e) 25 x nagrada 1x rašlje za ribu

vrijednost jednih rašlja za ribu 490,00 kn

vrijednost 25 rašlja za ribe: 12.250,00 kn.

(2) Ukupna vrijednost svih nagrada iz prethodnog stavka je 73.980,00 kn. U vrijednosti svih nagrada iz prethodnog stavka ovog članka uračunat je PDV.

(3) Priređivač se obvezuje uplatiti 5% (slovima: pet posto) od ukupne vrijednosti nagradnog fonda, odnosno HRK 3.699,00 (slovima: tri tisuće šesto devedest i devet kuna) u korist Crvenog križa Republike Hrvatske i o tome dostaviti potvrdu Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Poreznoj upravi, Središnjem uredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri

(1) Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve punoljetne osobe koje se uključe u Nagradnu igru u skladu s ovim Pravilima, osim osoba određenih u stavku 2. ovog članka (u daljnjem tekstu: Sudionik).

(2) Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri nemaju:

 • osobe koje su zaposlene ili na drugi način rade kod Priređivača ili BOSO prodavaonicama te njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji i djeca
 • osobe koje su zaposlene ili na drugi način rade kod pravnih osoba koje na bilo koji način sudjeluju u priređivanju i organizaciji Nagradne igre i/ili izvlačenju dobitaka i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Nagradne igre te njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, roditelji i djeca.

Članak 6.

Način prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri

(1) Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je u razdoblju trajanja Nagradne igre kupiti bilo koja 2 ista proizvoda iz Laško asortimana (Laško Zlatorog staklena povratna boca 0.5l, Laško Zlatorog limenka 0.5l, Laško IPA staklena povratna boca 0,5l), na istom računu, u bilo kojoj BOSO prodavaonici na području Republike Hrvatske. Kupac će za jedan račun na kojem su kupljena najmanje 2 ista proizvoda Laško dobiti najmanje jedan, a najviše 3 kupona, ovisno o broju kupljenih proizvoda (primjerice, za 6 kupljenih istih proizvoda kupac će dobiti 3 kupona).

(2) Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim kuponima.

(3) Sudionik popunjava kupon sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja i broj mobitela ili telefona i godina rođenja, i ubacuje ga u za to predviđenu kutiju u BOSO prodavaonici.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika

(1) Boso prodavaonice će izvršiti izvlačenje dobitnika (u daljnjem tekstu: Dobitnik) u svojim prostorijama.

(2) Izvlačenje nagrada održat će se u 5 krugova na adresi sjedišta BOSO d.o.o., i to kako slijedi:

 • krug - 17. rujna 2020., za kupone ubačene do 14. rujna 2020.
 • krug - 24. rujna 2020., za kupone ubačene do 21. rujna 2020.
 • krug - 1. listopada 2020., za kupone ubačene do 28. rujna 2020.
 • krug - 8. listopada 2020., za kupone ubačene do 5. listopada 2020.
 • krug - 15. listopada 2020.

U svako izvlačenje ulaze i kuponi iz svih prethodnih krugova, osim kupona koji su izvučeni kao dobitni.

Nagradni fond bit će ravnomjerno podijeljen po krugovima. U svakom krugu dijeli se sljedeći fond nagrada:

 • 1 x SET koji uključuje: tronožac s lancem za kotliće, set emajliranih kotlića (3 kom 10/13/16L), peka fi 40 cm s podizačem, rašlje za ribu, pivski stol i klupe 200x80cm
 • 5 x SET koji uključuje pivski stol i klupe 200x80cm
 • 5 x SET koji uključuje tronožac s lancem za kotliće + emajlirani kotlići 10,13 i 16 lit (tri kom u setu)
 • 5 x nagrada peka fi 40 cm s podizačem
 • 5 x nagrada rašlje za ribu

(3) Ispravnost izvlačenja nagrada kontrolira tročlana komisija, koju imenuje Priređivač (u daljnjem tekstu: Komisija).

(4) O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Zapisnik sadržava:

 • informacije o vremenu i mjestu izvlačenja
 • klasu i urudžbeni broj te datum odobrenja Nagradne igre
 • datum i naziv elektroničkog i drugog javnog medija u kojem su objavljena ova Pravila
 • imena i prezimena te adrese članova Komisije
 • način izvlačenja Dobitnika (u smislu odredbe stavka 1. ovog članka)
 • ime i prezime te adresu Dobitnika te
 • naziv i vrijednost nagrade pojedinog Dobitnika.

(5) Zapisnike o izvlačenju potpisat će članovi Komisije te će ga Priređivač dostaviti Ministarstvu u roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od dana izvlačenja.

(6) Ako se u Nagradnu igru uključi manje Sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo Sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

(7) Nagradni fond u vrijednosti većoj od HRK 5.000,00 (slovima: pettisuća kuna) koji nakon završetka Nagradne igre (odnosno nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida Nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 (slovima: devedeset) kalendarskih dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada. Javna prodaja provodi se sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

Članak 8.

Obavješćivanje Dobitnika o osvojenoj nagradi

Priređivač se obvezuje obavijestiti svakog Dobitnika o osvojenoj nagradi i načinu i mjestu njezina preuzimanja najkasnije u roku od 8 dana od dana izvlačenja putem SMS poruke upućene na broj mobitela koji je naznačen na kuponu s kojim se Sudionik prijavio za sudjelovanje u Nagradnoj igri ili dopisom na adresu stanovanja u slučaju da nije naveden broj mobitela.

Članak 9.

Preuzimanje nagrada

(1) Dobitnik preuzima nagradu u roku od 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana od dana primitka SMS poruke Priređivača o osvojenoj nagradi sukladno odredbi članka 8.

(2) Ako Dobitnik ne preuzme nagradu u roku iz stavka 1. ovog članka, u narednom roku od 8 (slovima: osam) kalendarskih dana od isteka prethodno navedenog roka Priređivač će ponovno pozvati Dobitnika putem SMS poruke da preuzme nagradu u roku od 15 (slovima: petnaest) kalendarskih dana od dana primitka dodatne SMS poruke. Ako Dobitnik ni u tom naknadnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu.

(3) Ako Dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti osoba koju je on ovlastio, uz predočenje svoje identifikacijske isprave i pisane punomoći na kojoj je potpis Dobitnika ovjeren kod javnog bilježnika.

(4) Osvojena nagrada nije zamjenjiva za novac ili neku drugu nagradu.

Članak 10.

Promjene, otkaz, prekid ili mirovanje Nagradne igre

(1) Priređivač može izmijeniti i/ili dopuniti ova Pravila te otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje Nagradnu igru ako u razdoblju od objave ovih Pravila do završetka Nagradne igre nastupe okolnosti koje Priređivač u trenutku donošenja odluke o održavanju iste nije mogao predvidjeti niti je na njih mogao utjecati, a koje okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje Priređivača.

(2) U slučaju promjene ovih Pravila, Priređivač će zatražiti odobrenje Ministarstva te promijenjena Pravila objaviti na isti način kako je određeno u članku 14. ovih Pravila.

(3) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka Priređivač ne odgovara Sudionicima za moguću štetu.

(4) Odluke Priređivača u vezi s Nagradnom igrom konačne su i primjenjuju se na sve Sudionike.

Članak 11.

Odgovornost Priređivača

(1) Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku.

(2) Priređivač ne odgovara za materijalne ili pravne nedostatke nagrada.

(3) Priređivač ne odgovara za eventualne posljedice davanja neistinitih ili netočnih osobnih podataka od strane Sudionika prilikom njegove prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri ili prilikom primopredaje nagrade.

(4) Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri niti je po njima obvezan postupiti.

(5) Priređivač i/ili osobe koje sudjeluju u organizaciji i/ili provođenju Nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada ili pogodnosti predviđenih nagradnim fondom.

Članak 12.

Obrada i zaštita osobnih podataka

(1) Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre, uključujući dobitnike. Partner je izvršitelj obrade osobnih podataka. Priređivač je imenovao Službenika za zaštitu podataka kojem se sudionici mogu obratiti u vezi sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima glede obrade njihovih osobnih podataka na adresu e-pošte PrivacyCroatia@heineken.com.

(2) Priređivač obrađuje sljedeće osobne podatke u svrhu priređivanja nagradne igre („Osobni podaci“):

 • u odnosu na sudionike: - ime i prezime, adresu (ulica, mjesto i poštanski broj) i kontakt broj mobitela
 • u odnosu na dobitnike:- uz Osobne podatke određene u prethodnoj alineji ovog stavka, osobni identifikacijski broj (OIB) ili, u slučaju identifikacijske isprave koja ne sadrži OIB, broj identifikacijske isprave;

(3) Pravna osnova za obradu Osobnih podataka iz ovog članka, osim Osobnih podataka koji se obrađuju u odnosu na dobitnike, kako su navedeni u ovom članku, je obveza Priređivača prema sudionicima i dobitnicima ove nagradne igre, a u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (“GDPR“), i to u svrhu priređivanja nagradne igre. Davanje je tih Osobnih podataka obvezatno jer bez toga nije moguće sudjelovanje sudionika u nagradnoj igri. Pravna je osnova za obradu Osobnih podataka dobitnika njihova privola u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točke (a) GDPR-a, a koju privolu dobitnik može dati prilikom preuzimanja nagrade i povući u svako vrijeme. Davanje je tih Osobnih podataka dobrovoljno.

Osobni podaci sudionika, uključujući dobitnike, mogu biti dostupni drugim primateljima („Primatelj/i“) za uporabu u svrhe kompatibilne s gore određenim svrhama, naime:

 • povezanim društvima Priređivača koji se mogu nalaziti i u trećim zemljama, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske (u slučaju prijenosa Osobnih podataka u takve treće zemlje, Priređivač će uložiti sve razumne i financijski opravdane napore da se osigura odgovarajuća razina zaštite Osobnih podataka i od strane Primatelja u takvim državama sukladno zahtjevima GDPR-a);
 • Partneru koji na temelju ugovornog odnosa pomaže Priređivaču u priređivanju nagradne igre;

(4) Priređivač će čuvati Osobne podatke sudionika, uključujući dobitnike, najduže u roku od 6 (šest) godina od završetka nagradne igre, nakon čega će Osobni podaci biti trajno uništeni.

(5) Prava sudionika, uključujući dobitnike i pratnju, u vezi s obradom njihovih Osobnih podataka su:

 • na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od Priređivača potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na odnose na odgovarajućeg sudionika, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pristup svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;
 • na ispravak netočnih Osobnih podataka koji se odnose na odgovarajućeg sudionika bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • na opoziv privole u bilo kojem trenutku, ali to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
 • na brisanje Osobnih podataka koji se odnose na pojedinog sudionika, posebice u slučajevima ako:
 • više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • su nezakonito obrađeni;
 • dobitnik povuče, u cijelosti ili djelomično, privolu koju je dao za obradu svojih Osobnih podataka u navedenu svrhu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
 • na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
 • ako sudionik osporava točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Priređivaču omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita, ali se sudionik protivi brisanju svojih Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • ako Priređivač više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih sudionik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • na podnošenje pritužbe u vezi s obradom svojih Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).

(6) Priređivač obrađuje Osobne podatke na siguran način u skladu s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Priređivač provodi odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu Osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup Osobnim podacima, njihovo uništenje ili gubitak ili otkrivanje te osigurava takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade Osobnih podataka.

(7) Dodatne su informacije o obradi osobnih podataka od strane Priređivača dostupne u Pravilima privatnosti objavljenim na https://www.heineken.com/hr/privacy-policy.

Članak 13.

Rješavanje pritužbi i sporova

(1) Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale Sudionike.

(2) U slučaju spora između Priređivača i Sudionika odnosno Dobitnika ove Nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 14.

Objava i primjena Pravila

(1) Prije početka Nagradne igre ova će Pravila biti javno objavljena na internetskoj stranici Priređivača www.laskonagradnaigra.hr uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva.

(2) Ova se Pravila primjenjuju od početka Nagradne igre kako je određeno u članku 3. Pravila i do urednog izvršenja svih obveza u vezi s organizacijom, provođenjem i ispunjenjem svrhe Nagradne igre.